佛弟子文庫

蓮華

【佛光大辭典】  大字體  護眼色

又作蓮花。為生於沼澤之宿根草本植物。蓮,學名 Nelumbo nucifera。通常於夏季開花,味香色美,生於污泥之中,而開潔淨之花。印度古來即珍視此花。據印度史詩摩訶婆羅多(梵 Mahābhārata)所述,天地開闢之始,毗濕笯(梵 Visnu)之臍中生出蓮華,華中有梵天,結跏趺坐,創造萬物;又毗濕笯及其配偶神皆以蓮華為表徵,或以蓮華為多聞天(梵 Kubera)之七寶之一。佛教亦珍視之,如佛及菩薩大多以蓮華為座。據入大乘論卷下載,十地之菩薩系生於摩醯首羅天王宮,坐於寶蓮華王座而成佛。觀無量壽經載,阿彌陀佛及觀音、勢至二菩薩等,皆坐於寶蓮華上;眾生臨終時,彼佛等持蓮台來迎九品往生之人。又後世佛、菩薩等像,大多安置於蓮華台上;蓮華亦常作為供養佛、菩薩之具。

在印度,稱蓮華者,可大別為二種。(一)缽頭摩華,梵語 padma,巴利語同。學名 Nymphaea alba。即蓮華。又作缽曇摩華、缽特摩華、般頭摩華、缽弩摩華、波曇華、波慕華。譯為赤蓮華、赤蓮、紅蓮華、赤黃蓮華、黃蓮華。有赤、白二色,是否實有黃色則不詳。通常缽頭摩華即指赤蓮華而言;八寒地獄之中,有缽頭摩地獄、摩訶缽頭摩地獄,即譯為紅蓮地獄、大紅蓮地獄。此乃因地獄之眾生,由於寒冷,故身體凍成紅色,皮破而呈血赤之色。

(二)優缽羅華,梵語 utpala,巴利語 uppala。即睡蓮。學名 Nymphaea tetragona。又作優缽華、烏怛缽羅華、優缽羅華。譯為青蓮華、黛華、紅蓮華。有青色、赤色、白色等。其中以青色者為最著名,即尼羅烏缽羅華(梵 nīlotpala),又作泥盧缽羅華,譯為青蓮華。在經典中,形容佛眼之微妙,即以其葉為喻;口氣之香潔則以其花為喻。青蓮華為千手觀音四十手中之右一手所持物,此手即稱青蓮華手。又八寒地獄之第六為優缽羅地獄,八大龍王之一為優缽羅龍王。前者因冰混同水色而呈青色,或因寒氣而使皮膚凍成青色,故稱優缽羅地獄。後者因龍王所住之處即優缽羅華所生長之池,故以之為名。

此外,拘勿頭華,梵語 kumuda。又作拘牟頭華、俱物頭華、句文羅華。譯為白蓮華、地喜花,即白或紅之睡蓮,亦有黃、青二色,此恐係指赤、白優缽羅華而言。又須幹提華,梵語 saugandhika,又作搔揵提迦華,好香華之意。華之色有黑色與赤色,傳說此華恐為白色之拘勿頭華,然其形色不相似。另有分陀利華,梵語 pundarīka,學名 Nelumbo nucifera。又作分陀利迦華、分荼利迦華、奔荼利華、本拏哩迦華;譯為白蓮華,又稱百葉華、妙好華。亦為白色睡蓮之一種。不被煩惱污染之清淨無垢佛,其法性即喻為分陀利華。悲華經及妙法蓮華經即以此華為經題。又千葉蓮華,乃有千枚花瓣之蓮華,係供養佛陀所用,即為佛所坐之華台。又大日經疏卷十五列舉五種西方之蓮華,即缽頭摩華、優缽羅華、泥盧缽羅華、拘勿頭華、芬荼利迦華。

又據梁譯攝大乘論釋卷十五記載,蓮花有香、淨、柔軟、可愛等四德,而以之比喻法界真如之常、樂、我、淨四德。於華嚴經、梵網經等有蓮華藏世界之說。於密教有以八葉蓮華為胎藏界曼荼羅之中台,又以比喻人之心臟(梵 hrd,音譯汗栗馱,意為肉團心),並表示眾生本有之心蓮。[中阿含經卷二十三、華手經卷一、大日經卷五、大智度論卷九、法華經玄義卷七下、大日經疏卷五、宗鏡錄卷二十八、佛教美術研究、曼荼羅之研究、L.A. Waddell: The Buddhism of Tibet](參閱「譬喻」6809) p6146

上篇:蓮眼 下篇:蓮華十喻
佛教詞典全部欄目隨機文章
佛光大辭典

甕中捉鱉

(譬喻)喻不能走脫也。五燈會元曰:圓悟答徐俯曰:甕...

離衣宿戒釋名

戒本疏·三十舍墮法:「人衣異處名離,經夜曰宿。久慢...

等染

【等染】 p1118 瑜伽八十四卷十七頁云:等染者:謂於樂...

法俱得

(術語)三種得之一。又云如影隨身得。謂能得與所得之...

近分定

梵語 sāmantaka-samādhi。略稱近分。為「根本定」之...

迦葉剎竿

(公案)阿難問迦葉曰:世尊傳金襴袈裟外,別傳何法?...

阿羅漢果

謂阿羅漢果。略有二種。一者有為。二者無為。所言有為...

七種布施

一、施客人,即羈旅他鄉的人; 二、施行人,即欲遠行的...

西子曇

(1249~1306)元朝臨濟宗僧。浙江仙居人,俗姓黃。幼...

六行

(一)至佛果之六行。指六度之行。即十信行、十住行、十...

婆城

(雜名)乾闥婆城也。西域之伎人,名乾闥婆Gandharva,...

五部不動形像

(名數)日本小野仁海僧正之口傳,有約於佛金蓮寶羯五...

【大藏經】稱讚淨土佛攝受經

稱讚淨土佛攝受經 大唐三藏法師玄奘奉 詔譯 如是我聞...

【大藏經】永嘉證道歌

永嘉證道歌 唐慎水沙門玄覺撰 君不見。絕學無為閒道人...

【大藏經】阿閦佛國經

阿閦佛國經卷上 後漢月支國三藏支婁迦讖譯 發意受慧品...

【大藏經】大乘大集地藏十輪經

大乘大集地藏十輪經卷第一 序品第一 如是我聞:一時,...

一切皆不是「我」的

在提到四大皆空這個名詞的時候,許多人往往會說:出家...

如何對治內心不好的念頭

問: 心中常有不良的念頭生起,是否有罪?該如何伏住...

現代人如何修行

現代社會,以其節奏快,信息大,時間緊,事情多為特徵...

念到一心不亂,就能親見本來面目

按淨土來說,做一切善事,迴向極樂淨土,那就是出世法...

用科學觀點看佛教

佛教具有人們所期望的未來宇宙宗教的特色:它超越個人...

人若不慎思,往往會被小人利用

佛典中有一則故事。深山裡,有兩隻猛虎,一隻叫善牙,...

這四條分鐘定律,改變無數人

好好利用一分鐘,與隨意浪費一分鐘,看似沒什麼區別,...

百蔬之首——白菜

白菜是中國的特產,古時稱菘,到宋代才改稱白菜,在我...